Main Article Content

Abstract

The research aims to determine how much Internet addiction, an important problem in middle adolescence, is explained by social and emotional loneliness and digital game-playing duration. For this purpose, 283 (108 females+175 males) middle-adolescent individuals participated in the study. “Personal Information Form,” “Social and Emotional Loneliness Scale (SELSA),” and “Internet Addiction Scale (IAS)” were used as data collection tools in the research. The data collected online were coded and transferred to the SPSS program, and descriptive statistics, Pearson correlation, and Regression techniques were used in statistical analysis. In the study, the level of significance was taken as p<.05. According to the results of the analysis, there is a low, significant, and positive correlation between SELSA and IAS and a low, significant, and positive correlation between SELSA and digital game playing duration and a low, significant, and positive correlation was found between IAS and the duration of playing digital games. It was determined that the statistical analysis results did not show a significant difference in the gender variable of the IAS and SELSA scores. As a result of the regression analysis, it was seen that SELSA and digital game-playing duration significantly predicted addiction. SELSA and digital game-playing duration explain 9.6% of the total variance regarding Internet addiction. As a result, it can be said that individuals in middle adolescence experience social and emotional loneliness at a moderate level and are connected to the Internet at a low level.

Keywords

middle adolescence social and emotional loneliness digital gaming internet addiction

Article Details

How to Cite
Turan, S., Uzun, S., & Alemdar, U. (2023). Predictors of Internet Addiction in Middle Adolescence: Social, Emotional Loneliness and Digital Gaming. International Journal of Asian Education, 4(1), 17–25. https://doi.org/10.46966/ijae.v4i1.322

References

 1. Anlayışlı, C., & Serin, N. B. (2019). Lise öğrencilerinde internet bağımlılığı ve depresyonun cinsiyet, akademik başarı ve internete giriş süreleri açısından incelenmesi. Folklor/edebiyat, 25(97), 730-743. https://doi.org/10.22559/folklor.977
 2. Aral, N., Gürsoy, F. ve Yıldız-Bıçakçı, M. (2006). Yetiştirme yurdunda kalan ve kalmayan kız ergenlerin yalnızlık düzeylerinin incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi,15: 10-19. www.e-sosder.com/?sayfa=ozet&no=273, (16. 04. 2011) https://doi.org/10.1111/j.1467-9450.2008.00685.x
 3. Bakken IJ, Wenzel HG, Götestam KG, Johansson A, Øren A., (2009). Internet addiction among Norwegian adults: A stratified probability sample study. Scand J Psychol. 50(2):121–7. https://doi.org/10.1111/j.1467-9450.2008.00685.x
 4. Bayraktar, F. (2001). Internet Kullanımının Ergen Gelişimindeki Rolü, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir. http://genclikbirikimi.org/kunye-4027-internet-kullaniminin-ergen-gelisimindeki-rolu-tez
 5. Bernardi S, Pallanti S. Internet addiction: a descriptive clinical study focusing on comorbidities and dissociative symptoms. Compr Psychiatry. 2009:50(6):510–6. 64. https://doi.org/10.1016/j.comppsych.2008.11.011
 6. Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F., (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (14. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınevi. https://depo.pegem.net/9789944919289.pdf
 7. Cao, F., & Su, L. (2007). Internet addiction among Chinese adolescents: Prevalence and psychological features. Child: Care, Health and Development, 33(3), 275–281. https://doi.org/10.1111/j.1365-2214.2006.00715.x
 8. Caplan, S. E. (2002). Problematic internet use and psychosocial wellbeing: Development of a theory-based cognitive-behavioral measurement instrument. Computers in Human Behavior, 18 (5): 553-575. https://doi.org/10.1016/S0747-5632(02)00004-3
 9. CASSIDY, J., & ASHER, S. R. (1992). Loneliness and peer relations in young children. Child development, 63(2), 350-365. https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.1992.tb01632.x
 10. Çeçen, A.R., (2007), The Turkish Short Version of The Social and Emotional Loneliness Scale for Adults (SELSA-S): Initial Development and Validation, Socıal Behavıor And Personalıty, 35 (6), 717-734. https://www.researchgate.net/profile/Ayse-Rezan-Cecen/publication/233623096_The_turkish_short_version_of_the_social_and_emotional_loneliness_scale_for_adults_Selsa-S_Initial_development_and_validation/links/605784f1458515e8345fe656/The-turkish-short-version-of-the-social-and-emotional-loneliness-scale-for-adults-Selsa-S-Initial-development-and-validation.pdf
 11. Chou C, Condron L, Belland JC. A Review of the Research on Internet Addiction. Educ Psychol Rev. 2005:17(4):363–88. https://sites.google.com/site/ranperlman2/AReviewoftheResearchonInternetAddiction.pdf
 12. Di Tommaso E., Spinner, B. (1997), “Social and Emotional Loneliness: A Reexamination of Weiss’ Typology of Loneliness”, Personality and Individual Differences, 22, 417-427. https://doi.org/10.1016/S0191-8869(96)00204-8
 13. Doğan, A. (2013). İnternet bağımlılığı yaygınlığı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi. İzmir. https://www.guvenliweb.org.tr/dosya/iIwSc.pdf
 14. Duyan, V., Duyan, G. Ç., Çifti, E. G., Sevin, Ç., Erbay, E., & İkizoğlu, M. (2010). Lisede okuyan öğrencilerin yalnızlık durumlarına etki eden değişkenlerin incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 33(150) 28-41. http://213.14.10.181/index.php/EB/article/download/628/98
 15. Ekinci, N. E., Karaali, E., Parcali, B., Suner, A., & Satılmış, S. E. (2021). COVID-19 pandemic, loneliness and digital game addiction. Pakistan Journal of Medical & Health Sciences, 2175-2179. https://www.researchgate.net/profile/Sinan-Satilmis/publication/354529680_COVID-19_Pandemic_Loneliness_and_Digital_Game_Addiction/links/6249691f7931cc7ccf119c66/COVID-19-Pandemic-Loneliness-and-Digital-Game-Addiction.pdf
 16. EKİNCİ, N. E., YALCİN, I., & AYHAN, C. (2019). Analysis of Loneliness Levels and Digital Game Addiction of Middle School Students According to Various Variables. World Journal of Education, 9(1), 20-27. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1203300.pdf
 17. GÜLER-YILMAZ, M. (2012). Ortaöğretim öğrencilerinin yalnızlık düzeyleri ile utangaçlık düzeyleri arasındaki ilişki (İstanbul ili Tuzla ilçesi örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=rcbWnuqW6HxCZ_98ARapgrRQwPNNv4QHDtAFnyE_et8kO_hCcCtZnbcape4ei6qN
 18. Gökçearslan, Ş., & Günbatar, M. S. (2012). Ortaöğrenim öğrencilerinde internet bağımlılığı. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 2(2), 10-24. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/71815
 19. Günüç, S. & Kayri, M. (2010). Türkiye’de internet bağımlılık profili ve internet bağımlılık ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlik güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, 220–232. https://earsiv.anadolu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11421/11319/11319.pdf?sequence=1
 20. Johansson, A., & Götestam, K. G. (2004). Internet addiction: Characteristics of a questionnaire and prevalence in Norwegian youth (12–18 years). Scandinavian Journal of Psychology, 45(3), 223–229. https://doi.org/10.1111/j.1467-9450.2004.00398.x
 21. Karapınar, İ. (2011). Erzurum yetiştirme yurdunda kalan gençlerde ruhsal belirtiler. http://onlinemakale.dusunenadamdergisi.org/pdf/dusunenadam/81020101 715-1_3-6.pdf
 22. Kim K, Ryu E, Chon M-Y, Yeun E-J, Choi S-Y, Seo J-S, et al. Internet addiction in Korean adolescents and its relation to depression and suicidal ideation: a questionnaire survey. Int J Nurs Stud. 2006:43:185–92. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2005.02.005
 23. Krajewska-Kułak E, Kułak W, Marcinkowski JT, Damme-Ostapowicz K Van, Lewko J, Lankau A, et al. Internet addiction among students of the medical university of białystok. Comput Inform Nurs. 2011:29(11):657–61. https://www.researchgate.net/profile/Jolanta-Lewko/publication/51242717_Internet_Addiction_Among_Students_of_the_Medical_University_of_Bialystok/links/5bfb074a299bf1a020332bf2/Internet-Addiction-Among-Students-of-the-Medical-University-of-Bialystok.pdf
 24. Kulaksızoğlu A (2014) Ergenlikte Sosyalleşme ve Ahlak Gelişimi: Ergenlik Psikolojisi. 16. Baskı, Remzi Kitabevi, İstanbul. https://www.slideshare.net/meryembal14/ergenlik-psikolojisi-adnan-kulakszolu
 25. Kuss, D. J., Van Rooij, A. J., Shorter, G. W., Griffiths, M. D., & Van de Mheen, D. (2013). Internet addiction in adolescents: Prevalence and risk factors. Computers in Human Behavior, 29(5), 1987-1996. https://doi.org/10.1016/j.chb.2013.04.002
 26. Morahan-Martin J, Schumacher P. Incidence and correlates of pathological Internet use among college students. Comput Human Behav. 2000:16(1):13–29. https://doi.org/10.1016/S0747-5632(99)00049-7
 27. Nalwa K, Anand A. Internet addiction in students: A cause of concern, Cyberpsychol Behav 2003; 6:111-125. https://doi.org/10.1089/109493103322725441
 28. ÖGEL Kültegin, İnternet Bağımlılığı, İnternetin Psikolojisini Anlamak Ve Bağımlılıkla Başa Çıkmak, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2012. https://www.dr.com.tr/Kitap/Internet-Bagimliligi-Internetin-Psikolojisini-Anlamak-Ve-Bagimlilikla-Basa-Cikmak/Egitim-Basvuru/Psikoloji-Bilimi/urunno=0000000394916
 29. Öztürk D (2007) Bilgisayar Oyunlarının Çocukların Bilişsel ve Duyuşsal Gelişimleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İzmir. https://acikbilim.yok.gov.tr/bitstream/handle/20.500.12812/665160/yokAcikBilim_356624.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
 30. Öztürk, Ö., Odabaşıoğlu, G., Eraslan, D., Genç, Y. ve Kalyoncu, Ö. A. (2007). İnternet bağımlılığı: kliniği ve tedavisi. Bağımlılık Dergisi, 8 (1): 36-41. https://app.trdizin.gov.tr/makale/TmpVek56ZzQ=/internet-bagimliligi-klinigi-ve-tedavisi
 31. Pawlowski, W. & Hamilton, G. (2008). Talking to your adolescent about STDs, HIV, & Sex. Stages of Adolescent Development Retrieved from http://www.proyectoideas.jsi.com/Docs/OCC%20Notes%20Feb.%202008.pdf
 32. SARIÇAM, H. (2011). Üniversite öğrencilerinin reddedilme duyarlılıkları ile benlik saygıları ve yalnızlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum. https://www.atauni.edu.tr/yuklemeler/35f55857b6c17077bb41e3327e687fa9.pdf
 33. Seo, M., Kang, H. S., & Yom, Y. H. (2009). Internet addiction and interpersonal problems in Korean adolescents. CIN: Computers, Informatics, Nursing, 27(4), 226-233. https://alliedhealth.ceconnection.com/files/InternetAddiction-1345657878796.pdf
 34. Shields, M. K. ve Behrman, R. E. (2000). Children and computer technology: analysis and recommendations. The Future of Children, 10 (2): 4-30. https://doi.org/10.2307/1602687
 35. Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics. (6th edn). Boston. Ma: Pearson. https://www.pearsonhighered.com/assets/preface/0/1/3/4/0134790545.pdf
 36. Tras, Z. (2019). Internet addiction and loneliness as predictors of ınternet gaming disorder in adolescents. Educational Research and Reviews, 14(13), 465-473. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1222950.pdf
 37. Turan, S. (2021). Geç Ergenlik Dönemi: Ahlaki Uzaklaşma . Sportive , 4 (2) , 1-11 . https://doi.org/10.53025/sportive.877254
 38. UNICEF (2011). Adolescence an Age of Opportunity. The State of the World’s Children 2011. Retrieved from https://www.unicef.org/sowc2011/pdfs/SOWC-2011-Main- Report_EN_02092011.pdf
 39. Ustinavičienė, R., Škėmienė, L., Lukšienė, D., Radišauskas, R., Kalinienė, G., & Vasilavičius, P. (2016). Problematic computer game use as expression of Internet addiction and its association with self-rated health in the Lithuanian adolescent population. Medicina, 52(3), 199-204. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1010660X1630012X
 40. WHO (2003). Promoting The Health of Young People in Custody. Retrieved from https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/107532/e81703.pdf
 41. Yavuzer, H. (2007). Çocuk psikolojisi (20. Basım). İstanbul: Remzi Kitabevi. https://www.remzi.com.tr/kitap/cocuk-psikolojisi
 42. Yavuzer H (2013) Ana-Baba-Çocuk. 24. Baskı, Remzi Kitabevi, İstanbul. https://www.remzi.com.tr/kitap/ana-baba-ve-cocuk
 43. Young, K. S. (1996). Internet Addiction: The emergence of a new clinical disorder. Paper presented atthe 104th Annual Meeting of the American Psychological Association, Toronto, Ontario, Canada. http://netaddiction.com/articles/newdisorder.pdf
 44. Young, K. S. (2000). Cyber-Disorders: The Mental Health Concern for the New Millennium. CyberPsychology and Behavior, 3(5), s:475-479. https://doi.org/10.1089/cpb.1999.2.475
 45. Young, K. S. (2004). Internet addiction. American Behavioral Scientist, 48, 402-441. https://asset-pdf.scinapse.io/prod/2009451478/2009451478.pdf
 46. Gnambs, T. (2021). The development of gender differences in information and communication technology (ICT) literacy in middle adolescence. Computers in Human Behavior, 114, 106533. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563220302855
 47. Kulakow, S., Raufelder, D., & Hoferichter, F. (2021). School-related pressure and parental support as predictors of change in student stress levels from early to middle adolescence. Journal of Adolescence, 87, 38-51. https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2020.12.008
 48. Murray, A. L., Obsuth, I., Speyer, L., Murray, G., McKenzie, K., Eisner, M., & Ribeaud, D. (2021). Developmental cascades from aggression to internalizing problems via peer and teacher relationships from early to middle adolescence. Journal of youth and adolescence, 50(4), 663-673. https://link.springer.com/article/10.1007/s10964-021-01396-1
 49. Uzun, A. & Boyalı, E. (2020). Ergenlik Dönemleri ve Spor. Aygün, Y. ve Duyan, M. (ed.), Çocuk ve Egzersiz. Gece Kitaplığı. https://www.researchgate.net/publication/347846142_Ergenlik_Donemleri_ve_Spor#fullTextFileContent
 50. Uzun, A., Akbulut, A., Erkek, A., Pamuk, Ö. & Bozoğlu, M. S. (2020). Effect of Age on Speed and Agility in Early Adolescence. International Journal of Applied Exercise Physiology. 9(8), 168-175.